Trong SQL Server hàm CONVERT() được sử dụng để thay đổi các định dạng kiểu DateTime.

Sử dụng hàm CONVERT() bạn có thể lấy phần Date hoặc phần Time.

Cú pháp:

CONVERT (data_type, expression, date Format style)

data_type: kiểu dữ liệu trả về.

expression
: biểu thức datetime cần định dạng.

date Format style: các kiểu định dạng datetime, được liệt kê theo bảng bên dưới.

Ví dụ:

- Lấy ngày hiện tại của hệ thống khi chưa định dạng.

Select
GETDATE()

Kết quả: 2012-02-25 11:43:32.013

- Lấy ngày hiện tại của hệ thống khi được định dạng (dd/MM/yyyy).

Select CONVERT(varchar, GETDATE(), 103)

Kết quả: 25/02/2012

*Các kiểu định dạng DateTime


Format Date Format Style
USA mm/dd/yy 1
ANSI yy.mm.dd 2
British/French dd/mm/yy 3
German dd.mm.yy 4
Italian dd-mm-yy 5
dd mon yy 6
Mon dd, yy 7
USA mm-dd-yy 10
JAPAN yy/mm/dd 11
ISO yymmdd 12
mon dd yyyy hh:miAM (or PM) 100
mm/dd/yyyy 101
yyyy.mm.dd 102
dd/mm/yyyy 103
dd.mm.yyyy 104
dd-mm-yyyy 105
dd mon yyyy 106
Mon dd, yyyy 107
hh:mm:ss 108
Default + milliseconds mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) 109
mm-dd-yyyy 110
yyyy/mm/dd 111
yyyymmdd 112
Europe default + milliseconds dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) 113 or 13
hh:mi:ss:mmm(24h) 114

View more latest threads same category: